Nioxin Sistem Pencegahan Sistem Permulaan Starter Kit!

Nioxin Sistem Pencegahan Sistem Permulaan Starter Kit!
Pemberhentian Pencegahan ("Promosi") bermula pada 12: 01 AM Waktu Timur ("ET") pada 12 Ogos 2011 dan berakhir pada 11:59:59 PM ET pada Oktober. 14, 2011 ("Tempoh Pendaftaran"), dan tertakluk kepada Terma & Syarat berikut. Waktu Timur akan mengawal untuk semua tujuan Undian ini. AdvertisementAdvertisement Let's Stay In Touch Anda boleh berhenti berlangganan pada bila-bila masa.

Pemberhentian Pencegahan ("Promosi") bermula pada 12: 01 AM Waktu Timur ("ET") pada 12 Ogos 2011 dan berakhir pada 11:59:59 PM ET pada Oktober. 14, 2011 ("Tempoh Pendaftaran"), dan tertakluk kepada Terma & Syarat berikut. Waktu Timur akan mengawal untuk semua tujuan Undian ini.

AdvertisementAdvertisement

Let's Stay In Touch

Anda boleh berhenti berlangganan pada bila-bila masa.

Dasar Privasi | Mengenai Kami

1. KELAYAKAN UNTUK MEMPUNYAI: Untuk layak menerima Pemberian, anda mesti: (i) melengkapkan Borang Pendaftaran sepenuhnya di www. pencegahan. com / nioxin-hair-care-giveaway ("Laman Web") seperti yang diarahkan di Perenggan 2 di bawah dan mengemukakan Borang Pendaftaran ke Laman Web yang merupakan antara 50 Borang Pendaftaran yang pertama yang diterima di Laman Web; (ii) menjadi pemastautin undang-undang salah satu daripada 50 Amerika Syarikat atau Daerah Columbia dan sekurang-kurangnya 18 tahun atau umur majoriti dalam keadaan kediaman anda; dan (iii) sepenuhnya mematuhi Terma & Syarat ini. MENGUNDANG DI MANA DIPEROLEHI. Tertakluk kepada semua undang-undang dan peraturan persekutuan, negeri dan tempatan yang terpakai. Dengan mengemukakan Borang Pendaftaran, anda bersetuju untuk terikat dengan Terma & Syarat ini dan keputusan Rodale Inc., yang keputusannya akan mengikat dan muktamad dalam semua aspek, dan anda mengesahkan bahawa anda layak mengemukakan Borang Pendaftaran.

2. BAGAIMANA MENDAPATKAN: Untuk mendapatkan dan mengemukakan Borang Pendaftaran, lawati laman Web semasa Tempoh Pendaftaran dan lengkapkan sepenuhnya semua medan yang diperlukan dalam bentuk, termasuk nama pertama dan terakhir, alamat surat alamat rumah yang lengkap (tidak ada Peti Surat PO) nombor telefon waktu siang (termasuk kod kawasan), tarikh lahir dan alamat e-mel. Kemudian hantar Borang Pendaftaran dengan mengklik "ENTER." SEMUA PANDUAN PERMINTAAN MESTI DIPERLUKAN OLEH 11:59:59 59 P. M ET DALAM 14 Oktober 2011. Hadkan satu Borang Pendaftaran yang dikemukakan ke Laman Web setiap orang / keluarga / rumah / alamat e-mel sepanjang Tempoh Pendaftaran. Setelah menerima Borang Pendaftaran di Laman Web, sistem komputer Rodale akan secara automatik tarikh dan masa setem Borang Pendaftaran dan merekodkan maklumat mengenai pangkalan data Rodale pada tarikh dan masa yang dicetak di mana Borang Pendaftaran diserahkan dan diterima di Laman Web.

3. PEMBERITAHUAN: Pada atau sekitar 28 Oktober 2011, Rodale akan memberitahu para peserta (melalui e-mel ke alamat e-mel pada Borang Pendaftaran) yang memenuhi syarat kelayakan dan pendaftaran dalam Perenggan 1 dan 2, bahawa dia akan menerima Memberi. Sekiranya anda: (i) tidak layak menyertai Promosi ini; (ii) tidak dapat dicapai atas apa-apa sebab selepas usaha yang munasabah diberikan berdasarkan maklumat yang dinyatakan dalam Borang Pendaftaran, (iii) tidak mematuhi Terma & Syarat, termasuk keperluan pendaftaran atau (iii) e-mel anda pemberitahuan dikembalikan sebagai tidak dapat dikemukakan atas apa jua sebab, anda akan hilang kelayakan daripada menerima Pemberi dan Rodale boleh memilih untuk menerima Pemberitahuan peserta yang memenuhi syarat yang mengemukakan Borang Pendaftaran seterusnya, seperti yang dicatatkan pada tarikh dan masa yang dicap pesanan di mana Borang Pendaftaran telah diterima di Laman Web.Pengenalpastian peserta yang layak yang mengemukakan Borang Pendaftaran 50 pertama yang diterima di Laman Web adalah di bawah pengawasan Rodale, yang keputusannya adalah muktamad dan mengikat dalam semua aspek. Jika alamat e-mel, nombor telefon, atau alamat surat rumah anda berubah selepas anda menyerahkan Borang Pendaftaran, tanggungjawab anda untuk memberitahu Rodale melalui e-mel [email dilindungi].

4. SYARAT UNTUK MENDAPATKAN GIVEAWAY: Giveaway akan diedarkan kepada peserta yang layak pada asas pertama-pertama, sementara servis terakhir. Semua keputusan Rodale adalah muktamad dan mengikat semua perkara yang berkaitan dengan Promosi.

5. GIVEAWAY: Peserta yang layak akan menerima satu (1) Kit Starter Sistem Rambut Nioxin sementara bekalan terakhir. Nilai runcit anggaran yang diberikan adalah $ 44. Permintaan bagi kit tertentu tidak akan diberikan. Tiada penggantian, tugasan, penebusan wang tunai, atau pemindahan yang dibenarkan. Rodale berhak untuk menggantikan nilai yang sama atau lebih besar.

6. INTERNET: Jika atas sebab apa pun Promosi ini tidak dapat berjalan seperti yang dirancang kerana jangkitan virus komputer, pepijat, gangguan, campur tangan yang tidak dibenarkan, penipuan, kegagalan teknikal, atau sebarang sebab lain di luar kawalan Rodale yang merosakkan atau menjejaskan pentadbiran, keselamatan, keadilan, integriti, atau kelakuan yang betul Promosi ini, Rodale berhak, mengikut budi bicara mutlaknya, untuk membatalkan kelayakan mana-mana individu yang menganggu proses penebusan dan / atau membatalkan, menamatkan, mengubah atau menggantung Promosi, secara keseluruhan atau sebahagiannya. Rodale tidak bertanggungjawab atas apa-apa kesilapan, peninggalan, gangguan, penghapusan, kecacatan, kelewatan dalam operasi atau penghantaran, kegagalan garis komunikasi, kecurian atau kemusnahan atau akses tanpa kebenaran kepada, atau pengubahan, penyertaan. Rodale tidak bertanggungjawab terhadap sebarang masalah atau kerosakan teknikal mana-mana rangkaian telefon atau talian telefon, sistem dalam talian komputer, pelayan, atau pembekal, peralatan komputer, perisian, kegagalan sebarang e-mel atau kemasukan yang diterima oleh Rodale kerana teknikal masalah, kesilapan manusia atau kesesakan lalu lintas di Internet atau di mana-mana laman web, atau mana-mana kombinasi daripadanya, termasuk apa-apa kecederaan atau kerosakan kepada peserta atau mana-mana komputer orang lain yang berhubungan dengan atau akibat daripada menyertai Promosi ini atau memuat turun sebarang bahan dalam Promosi ini.

7. NO TAMPERING; HAK UNTUK MEMBUAT, MENGUBAH: Rodale dan anak syarikatnya, sekutu, rakan kongsi, wakil, ejen, pengganti, penerima, pekerja, pegawai dan pengarah tidak mempunyai sebarang kewajipan atau tanggungjawab, termasuk untuk membenarkan penyertaan dalam Promosi atau memberikan pemberian berhubung dengan: (i) Borang Pendaftaran yang mengandungi maklumat yang tidak tepat atau tidak mematuhi atau melanggar Terma & Syarat; (ii) Borang Pendaftaran yang hilang, terlambat, tidak lengkap, tidak dapat dibaca, tidak dapat difahami, rosak atau tidak diterima oleh penerima yang dimaksudkan secara keseluruhan atau sebahagiannya, disebabkan oleh komputer, kesalahan manusia atau teknikal apa-apa jenis; (iii) orang yang melakukan penipuan atau penipuan dalam mengemukakan Borang Pendaftaran; atau (iv) telefon, elektronik, perkakasan, perisian, rangkaian, kerosakan Internet atau komputer, kegagalan atau kesukaran.Rodale berhak, mengikut budi bicara mutlaknya, untuk membatalkan kelayakan mana-mana individu yang didapati (i) mengganggu proses penyerahan atau pengendalian Promosi, atau dengan mana-mana laman web yang mempromosikan Promosi; (ii) bertindak melanggar Terma & Syarat; atau (iii) mengemukakan atau mencuba untuk mengemukakan Borang Pendaftaran ke Laman Web beberapa kali melalui penggunaan berbilang alamat e-mel atau penggunaan mana-mana peranti robotik atau automatik. Jika Rodale menentukan, mengikut budi bicara mutlaknya, kesulitan teknikal atau peristiwa yang tidak dijangka berkompromi dengan integriti atau daya maju Promosi, Rodale berhak membatalkan hujah yang diterbitkan, dan / atau menamatkan bahagian Promosi yang relevan, termasuk keseluruhan Promosi , dan / atau mengubahsuai Promosi. Jika Promosi ditamatkan atau diubahsuai disebabkan oleh masalah teknikal atau peristiwa yang tidak dijangka sebelum tarikh tamat tempoh Promosi, notis akan dipaparkan di www. pencegahan. com / nioxin-hair-care-giveaway.

8. PENGGUNAAN MAKLUMAT PERIBADI: Dengan menyerahkan Borang Pendaftaran, anda akan berkongsi maklumat peribadi anda dengan Rodale. Maklumat peribadi yang dikumpulkan oleh Rodale akan digunakan untuk pentadbiran Promosi. Selain itu, dengan mengemukakan Borang Pendaftaran, anda bersetuju dengan penggunaan maklumat peribadi anda oleh Rodale seperti yang dijelaskan dalam dasar privasinya di // www. rodale. com / 1, 6597, 8-114, 00. html. Sila rujuk polisi privasi Rodale untuk maklumat penting mengenai pengumpulan, penggunaan dan pendedahan maklumat peribadi oleh Rodale.

9. SIARAN LIABILITI; PENAFIAN WARANTI; FASIL PEMILIHAN FORUM: Dengan menyertai Promosi, para peserta bersetuju untuk melepaskan dan memegang Rodale dan anak syarikatnya, sekutu, rakan kongsi, wakil, ejen, pengganti, penerima, pekerja, pegawai dan pengarah yang tidak berbahaya, dari mana-mana dan semua liabiliti, untuk kerugian, kerosakan, kerosakan, kecederaan, kos atau perbelanjaan sekalipun termasuk tanpa batasan, kerosakan harta benda, kecederaan diri (termasuk kecemasan emosi) dan / atau kematian yang mungkin berlaku berkaitan dengan penyediaan untuk, atau penyertaan, penerimaan dan / atau penggunaan atau penyalahgunaan hadiah atau penyertaan dalam mana-mana aktiviti yang berkaitan dengan Promosi dan untuk apa-apa tuntutan atau punca tindakan berdasarkan hak publisiti, fitnah atau pencerobohan privasi dan penghantaran barangan. Dengan menerima hadiah, para peserta bersetuju bahawa apa-apa liabiliti yang berkaitan dengan atau yang timbul daripada pemberian hadiah terletak hanya dengan pengilang barang atau afiliasi mereka. Rodale dan anak-anak syarikatnya, sekutu, rakan kongsi, wakil, ejen, pengganti, penerima, pekerja, pegawai dan pengarah tidak bertanggungjawab terhadap apa-apa kecederaan atau kerosakan kepada peserta atau mana-mana komputer orang lain, tidak kira bagaimana disebabkan, berkaitan dengan atau akibat memasuki atau memuat turun bahan atau perisian berkaitan dengan Promosi ini. Peserta mengakui bahawa Rodale tidak mempunyai apa-apa cara dan tidak bertanggungjawab terhadap apa-apa waranti, representasi atau jaminan, nyata atau tersirat, sebenarnya atau undang-undang, berbanding dengan apa-apa hadiah, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, jaminan nyata yang disediakan oleh pengilang barang atau sekutu mereka.

10. HUBUNGI: Rodale Inc., 400 South Tenth Street, Emmaus, PA 18098-0099.